VÅRT PROFESSIONELLA UTBUD

HANDLEDNING/KONSULTATION

Vi ser handledning som ett professionellt samarbete där vi, tillsammans med uppdragsgivaren, kommer överens om syftet, upplägget och ramarna för uppdraget. Där samtliga som ingår i samarbetet är med och bidrar med sin kompetens och tar ansvar utifrån den uppgjorda ansvarsfördelningen och målsättningen med samarbetet. Innehållet kan handla om att reflektera kring enskilda ärenden, egna känslor i mötet med klienter eller samarbetspartners eller hur värderingar och teorier påverkar metoder och förhållningssätt i det dagliga arbetet. En mer övergripande målsättning med handledning är att betrakta denna som en del i en fortlöpande professionaliseringsprocess genom att yrkesutövandets olika delar reflekteras och synliggörs. Att bidra till en ökad trygghet för såväl yrkesutövaren som de hjälpsökande. Vi använder oss av olika metoder/format. Till exempel reflekterande team, uppställningar (Life Staging®), narrativ intervju, psykodrama/rollspel och "dra-ärenden" (traditionellt handledningsupplägg).

Vi kan alltid göra upp om en provhandledning så vi får möjlighet att avgöra om handledningsformatet och vi passar för varandra. En provhandledning ersätts på samma sätt som en gängse handledningsomgång.

LIFE STAGING®

Är både ett handledningsformat och ett format som passar för arbete med grupper. Som föräldragrupper, par-terapigrupper, arbetsgrupper mm. Formatet bygger på narrativt, systemiskt och konstnärligt tänkande,  med vars hjälp man kan utforska olika aktuella livs- eller/och arbetssammanhang. Särskilt lämpligt (också) för större grupper (upp till 17 personer).

Life Staging® vill utgöra ett  tillägg till traditionella (handlednings och grupp-) upplägg med dess fokus på kognitiv förståelse och verbala språkbruk. Vill utmana delar av den tagna-för-givna-kunskap som dominerar inom psykologisk/psykosocial praktik och teori idag. Uppmuntra till rikare beskrivningar av människor och fenomen.

Klickar du på den orange texten nedan kommer du till en video där du får veta mer om tänket!
Ansatsen och tänkande är inspirerat av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik och erbjuder  ett kreativt sätt i att arbeta med grupper, i handledning, personlig utveckling, som pedagogisk metod och i arbete i organisationer. I huvudsak handlar det om att, genom några enkla instruktioner, skulptera och skapa tredimensionella "bilder" med hjälp av gruppdeltagarna. Utan någon som helst (initialt) verbal information. Vilket gör att seendet fokuseras och fördjupas, inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten” kan utmanas och berikas.

Rörelsen från den konstaterade bilden/uppfattningen leder under processen alltid till en rikare, mer dynamisk och flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man kanske anat men ännu inte sett? 

Uppsats om "Uppställningar"https://www.sfft.se/dokument/UppsatsKjellberg-Carlsson-Sandberg.pdf

HANDLEDNING PÅ HANDLEDNING- SUPERHANDLEDNING- META-HANDLEDNING

Vi erbjuder yrkesverksamma handledare och konsulter att mötas i grupp eller komma på enskild handledning i syfte att få stöd och hjälp och att utvecklas i rollen som handledare/konsult. Innehållet kan handla om reflektioner kring handledningens sammanhang och metodik i stort, eller/och (parallella) processer och dilemman som uppstår i mer specifika  handledningssituationer. Superhandledningsgrupper startas löpande i Stockholm och Flen när det finns underlag för en grupp. Minimum 5 deltagare/grupp.

PERSONALVÅRD OCH  PERSONALUTVECKLING

Vi erbjuder också personalgruppsinriktat arbete där fokus handlar om att bidra till att personalgruppen kan utvecklas i sådan riktning att det är möjligt att fungera som en arbetsinriktad grupp och samarbeta kring arbetsuppgiften. Kanske behöver konflikter lösas, gränser tydliggöras eller annat uppmärksammas som hindrar gruppen från att utföra arbetsuppgiften tillfredställande och ha det bra tillsammans. Vårt bidrag handlar i dessa fall om att underlätta för samarbetet i gruppen, att bidra till att nya idéer och kreativiteten i gruppen kan utvecklas samt att duka för en givande samvaro.

METOD- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Utvecklings- eller metoddagar kan innebära att en personalgrupp kontaktar oss för att få hjälp att se över sin verksamhet och få idéer kring hur verksamheten kan bli mer hjälpsam i att uppnå de mål man satt upp. Utifrån målsättningen med uppdraget kan vi föreslå olika upplägg beroende på önskvärd fördjupning och omfattning. Till exempel att man träffas vid enstaka tillfällen över en längre tidsperiod, kanske två eller tre dagar per termin, alternativt vid ett enstaka tillfälle det antal dagar i följd man önskar. Träffarna kan ske i Flen, Stockholm  eller på annan plats. Förläggs träffarna i Flen kan vi bidra med tips på aktiviteter i närheten som med fördel kan kombineras med utvecklingsarbetet.

CHEFS- OCH LEDARSKAPSGRUPPER

Vi erbjuder chefer/ledare olika forum där vi finns med som bollplank och professionell samtalspartner. Ett eget utrymme för eftertanke, vila och vidareutveckling. Där man kan pröva egna idéer och funderingar, reflektera över ledarrollen och diskutera dilemman man brottas med. Träffarna sker enskilt och/eller i grupp. Vid enstaka tillfällen, eller i form av mera regelbunden handledning eller utbildning. Fokus och målsättning med träffarna görs upp specifikt utifrån aktuellt behov. Samtalen kan emellanåt utmynna i konkreta förslag till åtgärder, exempelvis stöd- och samarbetssamtal för enstaka individer inom företaget eller andra insatser som bedöms konstruktiva i det enskilda fallet. Kontakta oss för att diskutera upplägg och för information om eventuella pågående grupper. Chefsgrupper startar löpande i Stockholm och Flen när det finns underlag för en grupp. Minimum 5, maximum 8 deltagare.

ENSKILDA, PAR- OCH FAMILJESAMTAL

Vi tar också emot enskilda personer, par och familjer/nätverk som kommer till oss för att samtala. Med förhoppningen att uppnå en önskad förändring vilket kan handla om att lösa problem som de uppfattar de har i sin familj eller vänkrets, i sitt arbete eller i sitt liv. Ibland enbart med önskemålet att dela en berättelse, få synpunkter och en stunds eftertanke. Både enstaka konsultation/rådgivning och längre kontakter.

SEMINARIER/FÖRELÄSNINGAR

Vi åtar oss också att ge enstaka föreläsningar och seminarier/workshops på annan plats och samarbetar gärna med andra utbildare, kursarrangörer och på Högskolan. Enstaka seminarier inom psykoterapeututbildningar på Steg 1 och Steg 2 avseende systemiskt narrativt förhållningssätt kan erbjudas (Elisabet).
Här får du information om våra kommande erbjudanden och tips på sådant vi gillar!

UTBILDNING  

Våra utbildningsområden omfattar samtals- och möteskonst, förändringssamtal, familjearbete, handledning och konsultation, ledarskapsutveckling, psykosocialt utvecklingsarbete, verksamhets- och arbetsledarutveckling, metodutveckling, konflikthantering,  psykoterapi, motivationsarbete, personlig/professionell utveckling mm. Vi samarbetar med Högskolan och har möjlighet att också erbjuda dessa utbildningar som uppdragsutbildningar inom Högskolans ram.
Våra löpande kurser och utbildningar utgår företrädesvis från ett systemiskt och narrativt inriktat förhållningssätt, objektrelationsteori, transaktionsanalys (Tommy) och konstnärligt skapande.
Längre ner på sidan kan du läsa mer generellt om våra kurser och utvecklingsdagar!

FAMILJE/PARTERAPI OCH SEMESTER

Under några sommarveckor kan ni kombinera semesterboende i Sörmland med familjeterapisamtal. Vi hyr ut en stuga vid sjön med egen brygga, öppen spis, kök och 5 sovplatser. Till detta kan ni kombinera familje- eller parsamtal i den omfattning ni tycker är lämplig. Två eller flera samtal under veckan. Barnvakt kan ordnas till dessa tillfällen. Passa på att förbättra dina relationer och bo i vacker miljö. Du kan också bara boka in terapisessioner och bo på annan plats. Runt Flen, där mottagningen ligger, finns allt från slott till koja att bo på.
Kostnader för vistelsen görs upp individuellt utifrån omfattningen och boendet.

NARRATIV METAFARI I TANZANIA

- VÅRT EXOTISKA ERBJUDANDE

Vill du följa med på en spännande resa till Tanzania? Resan är både strapatsrik och bekväm och inneheller besök på metaforiska platser, föreläsningar, grupparbeten och kontakt både med savannens vilda djur och massajer. Vi kommer att vara på resande fot, bo på konferenscenter, lodges och övernatta i massajbyn. Kanske ett par dagar på Zanzibar kommer att ingå också. Vi vänder oss till professionella som vill utveckla sig själva, sitt "språk" och sitt  narrativa/metaforiska tänkande.

 Metafariledare är Leif Josefsson, 

Narrativ inspiratör Elisabet Wollsén

 och Lokal Metafariledare i Tanzania massajen Rafael Ole Moono

. Vi behöver vara minst åtta deltagare och resan görs upp i samarbete med deltagarna utifrån vissa ramar. Längd cirka 10 dagar. skicka ett mejl till Elisabet och/eller hör av dig så berättar vi mer!

UPPLÄGG OCH KOSTNADER

Samtliga kurser, utvecklingsdagar och workshops/föreläsningar kan skräddarsys utifrån uppdragsgivarens önskemål och ekonomiska/praktiska ramar. Kontakta oss för diskussion om upplägg, innehåll och kostnader.
Geografiskt kan utförandet förläggas i lokaler på Högklint (i Flen), i Stockholm  eller på annan plats som anses lämplig.

VÅRA KONKRETA UTBILDNINGSFÖRSLAG

UTVECKLINGSDAGAR I PROFESSIONELLT ARBETE 
"RIA-RA"
Omfattning enligt överenskommelse

Utvecklingsdagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet upplägg i det professionella arbetet. Fokus ligger på att jobba kring uppdragstagande och mål med olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Med dessa fem frågor och följdfrågor kan varje mötessammanhang bli meningsfullt och tydligt, med målinriktning och ansvarsfördelning.

1) Vilka är här?

2) Har jag här att göra?

3) Vad har jag här att göra?

4) Gör vi rätt saker?

4) När ska vi sluta?

Kursen kommer också att beröra AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för analys av uppdrag. Samt ge träning i målformulerande dialog och hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.

Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/grupper på vald geografisk plats.

Kursdeltagare; Kan omfatta en hel arbetsgrupp, deltagare från olika verksamheter eller arbetsgrupper som samarbetar professionellt i vardagen. Liksom olika arbetsplater/avdelningar som vill utveckla ett bättre samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Inom och mellan till exempel psykiatri, skola, socialtjänst, kriminalvård, HVB, Hälso- och sjukvård och andra verksamheter än offentlig sektor.   

Samtalsledare: Elisabet Wollsén

 TEAMBILDNING

Heldagsarbete att få ihop en arbetsplats och en grupp, där vi bland annat arbetar med gestaltande tekniker för att analysera gruppsammansättningen, dess rörelser samt hur gruppen kan skapa visioner för framtiden.

Kursen ges i Flen alt. Stockholm. Kursen kan också beställas som uppdragsutbildning på annan ort det antal dagar som önskas

Samtalsledare:  Tommy KvarnlöfLIFE STAGING®- UPPSTÄLLNINGAR- HELDAGSUPPLÄGG

Uppställningar som metod i personlig och professionell utveckling

En kurs som genom egen erfarenhet lär ut hur man kan använda sig av gestaltande tekniker i professionella sammanhang såsom handledning, arbete med grupper och teambuildning. Kursen arbetar kring personliga antaganden och har en narrativ filosofi som tolkningsram.

Kostnad; 20.000 kr/dag inkl. för- och eftermiddagsfika. Kostnaden delas av deltagarna. Max 17 personer. För mer information se www.lifestaging.se eller kontakta oss!

Samtalsledare: Elisabet Wollsén


NARRATIVA PERSPEKTIV

Grupper för narrativt intresserade kan komma att startas i Stockholm om tillräckligt många anmäler sig. Fokus kommer att vara ett narrativt förhållningssätt i praktik och teori. Utbildning varvas med handledning samt eget bidrag beroende på deltagarnas förkunskaper och intresse. Lämplig gruppstorlek max 10 personer. Fyra tillfällen. Innehåll och upplägg kan diskuteras.

Datum: Bestäms när minst sex deltagare anmält sig.

Kostnad: Varje deltagare betalar 6 900 kr + moms för de fyra tillfällena som består av tre heltimmar/tillfälle. Kontakta oss om du är intresserad eller vill ha mer  information.    

Samtalsledare: Elisabet WollsénHANDLEDNING PÅ HANDLEDNING- SUPERHANDLEDNING (Live)

Handledare och konsulter från olika områden och med varierande erfarenhet erbjuds att delta i ett sammanhang där tillfälle ges att tillsammans reflektera över den professionella rollen och ta upp dilemman och möjligheter i det egna arbetet. Målsättningen med gruppen är att den ska fungera som ett professionellt stödsystem och inspirerande nätverk för deltagarna. Träffarna äger rum i Stockholm eller/och Flen. Maximalt 7 deltagare per grupp. Fyra till fem tillfällen per handledningstermin och grupp. Grupper startas löpande och sträcker sig över en termin med möjlighet till terminsvis löpande förlängning.

Datum: bestäms när minst fem deltagare anmält sig.

Senaste anmälningsdag: löpande

Handledare: Elisabet Wollsén eller Tommy Kvarnlöf
Kostnad: Varje deltagare betalar 9 750  kr + moms för de fem tillfällena som består av tre heltimmar/tillfälle. Kaffe och bröd ingår. Kontakta oss om du är intresserad eller vill ha mer  information.   

 Motsvarande Superhandledning via Zoom kostar  7 900 kr + moms per deltagare
CHEFSHANDLEDNING I GRUPP

Med start varje höst-respektive vårtermin med möjlighet till terminsvis löpande förlängning, erbjuds chefer från olika områden och med varierande erfarenhet delta i ett sammanhang där tillfälle ges att tillsammans reflektera över ledarrollen och ta upp dilemman och möjligheter i det egna arbetet. Målsättningen med gruppen är att fungera som ett professionellt stödsystem och inspirerande nätverk för deltagarna. Träffarna äger rum i lokaler i Stockholm alternativt  i Flen. Maximalt 8 deltagare per grupp. Fyra tillfällen per termin och grupp.

Startdatum: bestäms när minst fem deltagare anmält sig.

Gruppledare: Elisabet Wollsén eller Tommy Kvarnlöf

Kostnad: Varje deltagare betalar 6 900 kr + moms för de fyra tillfällena. Kaffe och bröd ingår. Lunch kan ordnas i Flen till rimligt pris. Kontakta oss om du är intresserad eller vill ha mer information. Handledningen kan också upphandlas för personal på en enskild arbetsplats.UPPSTÄLLNINGAR- LIFE STAGING®

Nytt och unikt  sätt för professionell utveckling

Kursen/workshopen omfattar två heldagar

Life Staging® är ett helt nytt tänkande och format att bedriva handledning på. Men också att använda som modell i arbete med grupper, i utbildning eller organisationsutveckling. Med betoning på ett narrativt, konstnärligt och  metaforiskt språkbruk, där sammanhanget och samskapandet står i fokus. Formatet utmanar gängse psykologiska teoribildningar och psykologiskt språkbruk, liksom tolkningar, hypotesprövning mm. Life Staging® utforskar tagna-för-givna sanningar och fördomar, exotiserar det vardagliga och sätter känslomässiga upplevelser och aktiv handling i centrum. Kursens syfte är att deltagarna ska tillägna sig formatet därför innehåller kursen många övningar, men också föreläsningar.

Kursledare: Elisabet Wollsén

Kursdatum: Inga datum fastställda. Minst åtta deltagare.

Deltagare: Lämplig för handledare, psykodramaregissörer och alla som arbetar med grupper i någon form och vill vidga sitt tänkande, hitta nya idéer och format. Också givande som en introduktion i ett tänkande tillämpligt i alla möten med människor.

Erfarna handledare/gruppledare/ psykodramaregissörer bör kunna använda formatet efter kursen. För mindre erfarna kan ytterligare kurstillfällen, utifrån förkunskaper, tillskapas längre fram om intresse finns att lära sig formatet.

Kurskostnad: 6 900:-  + moms. Kaffe ingår.

Vill du höra vad handledda som provat metoden tycker?Klicka här;

UPPSTÄLLNINGAR/ LIFE STAGING®  - EGNA PERSONLIGA TEMAN 

En heldags kurs där du och dina mer personliga funderingar och livssammanhang är i fokus.  Genom uppställningar/Lifes Staging för var och en möjlighet att med hjälp av övriga gruppdeltagare jobba med de teman som är viktiga för dig just nu. Kursen arbetar också med personliga antaganden och har en narrativ filosofi som tolkningsram.  

Kursledare: Elisabet Wollsèn

Förutsättning för att workshopen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig. För mer information om
Life Staging® klicka här!KURS I NARRATIVT TÄNKANDE OCH NARRATIVA METODER

Kursen omfattar fem heldagar

Kursen sätter "berättelsen" i centrum och belyser betydelsen av berättelsen från olika perspektiv och utifrån olika nivåer. Förslag ges på hur man kan tänka kring och använda sig av narrativa redskap i samtal, i tänkandet på arbetsplatsen, i utredningar,  journalskrivning, vid mentorssamtal, inom organisations- och metodutveckling, utvärdering, forskning och liknande.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom psykosocialt och pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård och yrkesverksamma inom privat näringsliv.

Formen är föreläsningar, lifestaging och praktiska övningar.

Kursledare: Elisabet Wollsén

Förutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig.LEDARUTBILDNING FÖR REFLEXIVA SAMTALSGRUPPER

Kursen omfattar två heldagar

Kursen lär ut en modell för återkommande reflekterande samtal på arbetsplatsen och hur man som ledare för dessa samtal kan skapa utrymme för personalen att utveckla sin profession och minska stress och ohälsa.  

Kursen vänder sig till arbetsledare, personalansvarig, kuratorer, psykologer och liknande inom offentlig och privat verksamhet.

Formen är föreläsningar, rollspel och praktiska övningar.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf eller Elisabet Wollsén

Förutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig.CHEFSUTBILDNING I KONFLIKTHANTERING

Kursen omfattar två heldagar

Målsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga hos chefer och medarbetare att möta och handskas med konflikter på arbetsplatsen.

Här ges rikliga möjligheter att reflektera om sig själv som chef, om relationer till medarbetare, relationer mellan medarbetare och om den egna organisationen. Utbildningen syftar till att hitta hjälpsamma idéer och lösningar på en konkret men även övergripande nivå.

Innehåll:

Konfliktteori
Konflikters uppkomst i språk och i tänkande. Konflikter som psykologiska spel. Hur mellanmänskliga konflikter kan härrörs från organisationens struktur och innehåll, mål och visioner, ledarstil, värderingar, kompetens, människosyn,  omstruktureringar, etc.
 Det lokala perspektivet. Det yttre sammanhang som företaget verkar i - kunder/klienter, ortens kultur etc.
 Hur konflikter uppstår och förändras med arbetslagets utveckling.
 Coping-strategier hos chefer. Hur vi bemästrar yttre och inre påfrestningar.
 Metoder att dra nytta av oenighet och förebygga destruktiva konflikter.
 Metoder att bearbeta destruktiva konflikter.
 Mål och strategier för att på bästa sätt tillvarata de konstruktiva konflikterna inom organisationen.Kursen riktar sig till chefer i offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Mindre och större organisationer.

Formen är teoriseminarier och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper.Kursledare: Tommy Kvarnlöf.

FÖRÄNDRANDE SAMTAL

Kursen omfattar fem heldagar.Kursen erbjuder genomgång av teorier kring förändring och fokuserar på praktiska övningar i samtalsmetodik utifrån teorierna. Olika slags samtal kommer att belysas liksom hur olika sätt att samtala leder eller inte leder till syftet med det samtal/ möte man önskar uppnå.Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom psykosocialt och pedagogiskt arbete samt andra yrkeskategorier, såsom t.ex. personalansvarig eller arbetsledare, som är intresserade av att utveckla samtalet som en metod för förändring.Formen är föreläsningar, rollspel och reflekterande grupper.Kursledare: Elisabet Wollsén eller Tommy KvarnlöfFörutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig.SAMTAL MED FÖRÄLDRAR

Kursen omfattar tre heldagarKursen erbjuder teori och praktiska övningar i hur man kan samtala med föräldrar och utveckla samarbetet mellan den egna verksamheten och barnens föräldrar. Olika slags samtal kommer att belysas liksom hur olika sätt att samtala leder eller inte leder till syftet med det samtal/ möte man önskar uppnå.Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom psykosocialt och pedagogiskt arbete inom förskola, skola, fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård och liknande.Formen är föreläsningar, rollspel och reflekterande grupper.Kursledare: Elisabet WollsénFörutsättning för att kursen ska ges är att minst sju deltagare anmäler sig.ATT VÄCKA LUST TILL FÖRÄNDRING – EN KURS OM MOTIVATIONKursen omfattar fyra heldagar fördelade på två tillfällenKursdagarna syftar till metod- och personalutveckling genom att det aktuella arbetsinnehållet reflekteras och arbetas kring på övergripande och konkret nivå. Syftet är också att återskapa lust och engagemang i arbetet. Utgångspunkten är motivation som uppstår i relation.Innehåll:Motivation och icke-motivation
Behandlingskulturer och dominanta förklaringar inom yrkesområdet. Vad är egentligen motivation? Är det möjligt att inte vara motiverad? Hur är det möjligt att förstå den hjälpsökandes verklighet? Hur väl stämmer våra behandlingsmål och lösningsförslag med den hjälpsökandes?
 Att möta den hjälpsökande som "vill annat"
Hur uppstår förändring? Hur förenas oförenliga mål? Lösningar utifrån problem eller mål.
 Den motiverade behandlaren. 
Hur vi kan skapa motivation för vårt arbete och vad som händer hos oss i mötet med den hjälpsökande. Olika sätt att undvika naivitet, maktspel och avståndstaganden. Möjligheter att avvärja tvivel, hopplöshet, trötthet, misstro, rädsla o.a. Hur håller vi kvar lust, engagemang, inspiration och kreativa idéer? 
Bidrag från ledare och deltagare
. Arbete i grupper med olika "ärenden", fiktiva och hämtade ur vardagsarbetet. Utforskning av "lyckade fall".
Kursen utgår från deltagarnas eget arbetssammanhang och önskade målsättning. Formen är seminarier, rollspel, övningar, diskussioner och reflekterande grupper.Kursledare: Tommy KvarnlöfKursen vänder sig till yrkesverksamma inom psykosocialt och pedagogiskt arbete samt andra yrkeskategorier som är nyfikna på ett förhållningssätt som inbegriper möjligheter till förändring och utveckling.


Förutsättning för att kursen ska ges är att minst tio deltagare anmäler sig.ATT BEMÖTA HOT OCH VÅLDKursen omfattar två heldagarMålsättningen med kursdagarna är att förebygga och minimera risken för våld och hot i tjänsten. Att möta dessa hot och detta våld med minsta möjliga skada och en beredskap att på bästa sätt bearbeta upplevelser av hot och våld.Innehåll:


Vad är våld och hot?
Aktuella fakta om våld och hot i arbetet. Arbetsmiljölagens bestämmelser och intentioner om säker arbetsmiljö.
Vad vi behöver veta om bakgrund, karaktär, etc. hos våldsmannen, för att på bästa sätt skydda oss.
Våld och hot från tjänstemannen och i arbetsplatsens kultur. 
Deltagarnas egna minnen av våld och hot.
Coping-strategier. Hur vi bemästrar yttre och inre påfrestningar.
 Hur vi kan agera för att undvika att hot- och våldssituationer uppstår.
Vad vi kan göra när vi väl utsätts för provokationer, hot och våld.
Fysiska och psykiska reaktioner vid hot och våld.
 Bemötanden och insatser när en arbetskamrat har utsatts för hot och våld.
 Mål och strategier för en trygg och säker arbetsmiljö.Kursen riktar sig till personal inom offentlig och privat verksamhet. I kursen ingår ej fysiska skyddstekniker.

 Formen är teoriseminarier och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper.Kursledare: Tommy Kvarnlöf

Förutsättning för att kursen ska ges är att minst sju deltagare anmäler sig.HANDLEDAR- OCH KONSULTUTBILDNINGUtbildningen kan läggas upp i samråd med intresserade och kan pågå från en till fyra terminer, beroende på önskemål och ramar.Kursen syftar till att utveckla tänkande och förhållningssätt inom handledning och konsultation med fokus på handledaren/ konsulten. Att inspirera genom olika idéer och teorier kring konsultativt förhållningssätt och utveckling av vars och ens personliga stil och förmåga. Kursen fokuserar också på olika processer och samspel i handledningssituationen och i det vidare handledningskontext i vilket handledaren ingår. Möjligheter att praktisera olika former för handledning och konsultation kring eget material ingår som en del vid varje kurstillfälle.Kursinnehåll:

Teoretiska/historiska perspektiv på handledning och konsultation.

Handledning från systemiskt och narrativt perspektiv.
 Mötet. Uppdragstagande. Ria-ra-teori.
Handledarens/konsultens roll, arbetssammanhang och förförståelse.
 Personliga val, personlig stil. Fysisk miljö.
Parallella processer mellan handledare, handledd och "klient".
 Kampen om strukturen- om konflikter i grupper.
Problemupplösning när man "kör fast".
 Olika former för handledning t.ex. reflekterande team, rollspel/psykodrama, narrativ handledning med outside witness  group.
Innehållet anpassas och utgår från deltagarnas förkunskaper, arbetssammanhang och behov.Kursledare: Elisabet Wollsén

 eller Tommy Kvarnlöf

Kursen vänder sig till professionella som handleder eller önskar börja handleda personal inom vård- och behandling, socialtjänst, skola, barnomsorg, familjehem, kriminalvård, missbruksvård samt till andra som vill utveckla ett konsultativt förhållningssätt, få inspiration och nya idéer och möjlighet att ingå i ett kollegialt nätverk med andra handledare.Förutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sigFAMILJEARBETE UTIFRÅN ETT  SYSTEMISKT /NARRATIVT SYNSÄTTUtbildningen omfattar det antal dagar som överenskommesKursens syfte är att bereda deltagarna möjlighet att utveckla sitt professionella förhållningssätt i mötet med familjer, par, enskilda, nätverk och andra samarbetspartners. Den teoretiska referensramen är systemisk och berättelseorienterad med ett genomgående fokus på det vidare sammanhang inom vilket professionella möten äger rum. Kursinnehållet begränsar sig inte enbart till terapeutiska samtal utan ger värdefulla tankar och konkreta idéer kring utvecklandet av psykosocialt arbete i stort inom olika professionella verksamheter.Kursinnehåll:

 Historisk/kulturell orientering kring utvecklingen inom olika familjeterapeutiska  ”skolor”. Olika utgångspunkter för ett familje- och nätverksstärkande perspektiv.
 Systemteori, socialkonstruktionistiska tankegångar, språksystem och samtal.
 Narrativ teori och praktisk tillämpning av ett berättelseorienterat synsätt.
Mötet i ett större sammanhang. Behandlingskulturer, språk och lokal förståelse.

 Personlighet, erfarenhet och värderingar uttryckta i behandlarens förhållningssätt.
 Reflexioner kring aktuell  forskning och utvärderingspraxis inom området.

 Genomgång av Ria-Ra- modellen- en metod för professionella upplägg samt av AGS- en analysmodell för uppdragstagande och samarbete.

Kursen växlar mellan teori och praktik med fokus på deltagarnas egna arbetssammanhang och personliga önskemål. Formen är föreläsningar, rollspel, övningar och handledning utifrån eget material.Kursledare: Elisabet Wollsén

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom exempelvis somatisk vård, psykiatri, barnomsorg, skola socialtjänst, missbruks- och kriminalvård, HVB, habilitering, barnhälsovård och äldreomsorg men också till personal inom näringsliv eller/och frivilliga organisationer samt andra yrkeskategorier som är nyfikna på ett förhållningssätt som inbegriper möjligheter till förändring och utveckling.Förutsättning för att kursen ska ges är att minst nio deltagare anmäler sig.KONFLIKTLÖSNING PÅ ARBETSPLATSENKursen omfattar två heldagarMålsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga att möta och handskas med konflikter på arbetsplatsen, såväl gentemot klienter som i kollegiala sammanhang. I kursen ingår kunskap om konfliktteori som, tillsammans med reflektioner över den aktuella arbetssituationen, samtal om lösningar, rekonstruktioner av relationer, kommer att arbetas kring på övergripande och konkret nivå.Innehåll:Konfliktteori
Kulturella skillnader. 
Deltagarnas egna konfliktteorier och berättelser om konfliktlösning. 
Hur vi förstår konflikter olika. 
Förstånd om missförstånd
. Problemförståelse och lösningsförståelse. 
Ansvar att ha det bra med andra
Förståelse av den andres perspektiv
. Uppmärksamhetsbehov. 
Makt och hierarki. 
Känslomässiga spel och psykologiska vinster
Metoder att öka den "konfliktfria" tiden. 
Tydlighet i språk, annat informationsutbyte, överenskommelser
Samtal om den egna arbetssituationen, konkreta konfliktlösningar, rekonstruktioner av relationer etc.
Kursen fokuserar på deltagarnas eget arbetssammanhang och önskade målsättning.

Teoriseminarier varvas med samtal i mindre och större grupper, övningar, diskussioner och reflekterande grupper.Kursledare: Tommy KvarnlöfKursen riktar sig till arbetsgrupper, ledningsgrupper och nätverk där man önskar reflektera över inbördes relationer och nå en gemensam förändring och utveckling av relationer.


UTBILDNING I PSYKOSOCIALT ARBETE RIA-RA

Kursen omfattar fem heldagar

Utbildningen syftar till metod- och personalutveckling genom att det aktuella arbetsinnehållet reflekteras och arbetas kring på övergripande och konkret nivå. De tankegångar och arbetsmetoder som presenteras utgår från egen livs- och yrkeserfarenhet, AGS*-uppdragsmodellen samt egen förändringsforskning**.Innehåll:

Orientering i systemteori och socialkonstruktionistiska tankegångar
. Det professionella arbetets plats och innehåll i ett vidare sociokulturellt och historiskt sammanhang. 
Behandlingskulturer, sanning och lokal förståelse
Sammanhangets betydelse för meningsskapande
. Livsloppsperspektiv och professionell kompetens. 
Genomgång av AGS- en analysmodell för uppdragstagande och samarbete. 
Ria-ra-teori konkret
. Förändringsarbete i teori och praktik.


Kursen fokuserar på deltagarnas eget arbetssammanhang och önskade målsättning med samvaron. Formen är föreläsningar, rollspel, övningar och reflekterande grupper.Kursledare: Elisabet Wollsén

Utbildningen passar yrkesverksamma inom psykosocialt arbete men också till personal inom näringsliv eller/och frivilliga organisationer samt andra yrkeskategorier som är nyfikna på ett förhållningssätt som inbegriper möjligheter till förändring och utveckling.


  SAMTAL SOM REFLEKTERANDE METOD

Kursen syftar till att upptäcka och utveckla samtalet som innovativ metod att fördjupa, förhöja och bredda professionella och personliga relationer.Kursinnehåll:
 Samtal som berättelser och rekonstruktioner
. Att reflektera
. Meningsskapande system. 
Kontextteori
Multipla perspektiv
. Mångfaldigande av versioner. 
Frånvaron av en objektiv upplevelse
. Samtalets estetik

.
Kursen fokuserar på deltagarnas eget arbetssammanhang och önskade målsättning. Formen är seminarier, diskussioner och reflekterande grupper.Kursledare; Tommy KvarnlöfKursen vänder sig till enskilda med intresse att utveckla samtalet, chefer i positioner där samtal med medarbetare och kollegor är centralt, yrkesverksamma inom olika former av rådgivnings- och behandlingsarbete där fokus är på själva samtalet etc.VÅLD OCH HOT PÅ ARBETSPLATSEN

Dagarna syftar till att förebygga uppkomsten av hot- och våldssituationer i tjänsten. Att möta hot och våld med minsta möjliga skada och en beredskap att på bästa sätt bearbeta följderna av sådana händelser.

Innehåll:


Olika sätt att förstå våldets ursprung
Våld, missbruk och kriminalitet. 
Våld som kommunikation
. Våld och hot från tjänstemannen och i arbetsplatsens kultur. 
Deltagarnas egna berättelser om våld och hot. 
Den onda och den goda aggressiviteten. 
Arbetsplatsens förebyggande arbete
. Att undvika våldssituationer. 
Hur man kan agera inför ett hot och i mötet med en våldsman
. Handlingsplaner efter att man själv eller någon kollega blivit utsatt
. Incidentrapportering och arbetsgivaransvar. 
Rättsskydd
. Aktuella fakta om våld och hot på arbetsplatsen. 

Kursen fokuserar på deltagarnas eget arbetssammanhang och önskade målsättning. Formen är seminarier, rollspel, övningar, diskussioner och reflekterande grupper.Kursledare; Tommy KvarnlöfKursen riktar sig i första hand till personal inom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri, företagshälsovård och behandlingsarbete. Delar av kursen är också tillämpbar för personal inom andra verksamheter där våld och hot kan förekomma.SYSTEMISKT FAMILJE- OCH NÄTVERKS- ARBETE INOM KRIMINALVÅRDENKursen omfattar åtta heldagarKursens syfte är att utveckla tänkande, teori och metoder utifrån ett systemiskt familje- och nätverksperspektiv tillämpbart i arbetet med klienterna och deras familjer/nätverk. Att tillvarata de relationer och den expertis som finns i nätverket och underlätta för förbättrade relationserfarenheter och kommunikation i rehabiliterande syfte samt stimulera till fortsatt metodutvecklingsarbete för personalen.Kursinnehåll :

 Orientering i och utvecklingen inom olika familje- och nätverksteorier.
 Kriminalvårdens sammanhang och kultur.
 Systemiskt familje- och nätverksperspektiv applicerat på kriminalvård i och utanför anstalt.
 Tillämpning av teorierna i praktiskt arbete.Formen utgörs av föreläsningar, diskussioner, övningar och arbete kring eget material.

Kursen vänder sig till personal inom kriminalvården och socialtjänsten och övriga som har intresse eller annat professionellt engagemang i kriminalvårdsarbete.Kursledare: Tommy Kvarnlöf och Elisabet Wollsén

aTRANSAKTIONSANALYS SOM KOMMUNIKATIONSTEORIKursen syftar till att ge en kritisk genomgång av transaktionsanalys och att pröva teorin och metodiken utifrån ett språksystemiskt och narrativt synsätt.Ur innehållet:

 Transaktionsanalys som systemisk och kommunikativ teori
. Kritisk genomgång av transaktion som beskrivning av informationsutbyte
. Script som livsberättelse. 
Narrativa eller sanna script. 
Kritisk analys av spelteori
Revision av psykodynamisk teori

Kursledare; Tommy KvarnlöfKursen vänder sig till psykoterapeuter med transaktionsanalytisk inriktning och andra med intresse att kritiskt utvärdera och utveckla transaktionsanalysen.                  

     

UTBILDNING TILL TRANSAKTIONSANALYTIKERKursen erbjuder en vidareutbildning i transaktionsanalys med inriktning på examination till transaktionsanalytisk psykoterapeut, "Certified Transactional Analyst".Innehåll:


Deltagarna upprättar enskilda kontrakt med kursledaren och det europeiska transaktionsanalytiska förbundet EATA. Kontraktet är vägledande för det fortsatta studiearbetet, deltagande i seminarieträffar och konferenser, egen praktik och egen psykoterapi, litteraturstudier, examinationer etc. Seminarierna s.k. setea-träffar bedrivs i samarbete med ett annat utbildningsinstitut och är upplagda som tvådagarsseminarier vid åtta tillfällen under året. Skriftlig och muntlig slutexamen administreras av EATA.Kursledare; Tommy KvarnlöfKursen vänder sig till personer med intresse att uppnå psykoterapeutisk examen som transaktionsanalytiker. Särskilt ansökningsförfarande med förkunskapskrav.

** som bedrivits av kursledaren och resulterat i rapporten ”Det var inte så märkvärdigt” (år 2000). Forskningen har skett inom ramen för Högskolan i Norge och SSBU samt i samarbete med Socialstyrelsen i Sverige.

* AGS-modellen har formulerats av Mia Anderson, Ernst Salamon och Klas Grevelius.