FAMILJETERAPIFÖRENINGEN I FINLAND ANORDNAR WORKSHOP I LIFE STAGING 27-28 APRIL-23


Workshopen skulle ha blivit av för några år sedan.. men pandemin kom i vägen. Nu blir den istället av i Helsingfors med härliga Terhi Kotilainen, ordförande i Finska Familjeterapiföreningen, vid rodret! "Improvisation is art"- så upplägget kommer samskapas när vi väl träffas, men förstås handla om systemiska, narrativa och konstnärliga sätt att bedriva familjeterapihandledning på! Och demonstration av Life Staging, Ria-Ra mm.

Kul ska det bli, har en speciell feeling för Finland.. varifrån den nu kommer..


SUPERHANDLEDNINGSGRUPP ONLINE  HÖSTEN 2023

Är du som är handledare, organisationskonsult, par/familjeterapeut, professionell ledare, verksamhetsansvarig, coach eller liknande intresserad att vidareutveckla dig? Tillsammans med erfarna kollegor bli mer seende, modig och intuitiv, lägga till ny kunskap och fler kreativa ”verktyg" i din praktik? Då ska du delta i den här handledningsgruppen!

Där du som deltagare får möjlighet att utforska såväl personliga, privata som professionella dilemman eller/och sådant du bara är nyfiken på, tillsammans med gruppen.

Kreativa verktyg som Online-Life Staging® (uppställningar),  narrativ intervju, ritande, reflekterande team mm. fungerar  också bra online. Ett fokus kommer vara på "samtalets och handledningens konst"! Deltagare förbinder sig delta minst en termin i taget.

Om intresse finns kan en "live" superhandledningsgrupp också skapas!

Fredagar: 09:30-12:00 via zoom (gärna i kombination att ses "live"vid något tillfälle om möjligheten finns för deltagarna)

Datum: Återkommer med datum längre fram 

Kostnad: Fem tillfällen med minimum fem deltagare kostar 7 500 + moms/deltagare.
Anmälan: Hör av dig via mail till elisabet@samtal.se för att boka din plats!

Elisabet Wollsén kommer leda gruppen.

 Här en länk till hennes tänk och professionella utövande!

* If there is an interest in an English speaking super-supervision/personal developpment group we can arrange that too. More info at www.lifestaging.se

LIFE STAGING® WORKSHOP I STOCKHOLM 2023

Datum ej spikade. Hör av er om intresse finns så försöker vi få till ett tillfälle som passar samtliga! Preliminärt 13-14 maj alternativt i September- meddela mig intresse asap!!

Life Staging® vill utgöra ett tillägg till traditionella (handlednings och grupp-) upplägg med dess fokus på kognitiv förståelse och verbala språkbruk. Vill utmana delar av den tagna-för-givna-kunskap som dominerar inom psykologisk/psykosocial praktik och teori idag. Uppmuntra till rikare beskrivningar av människor och fenomen.

Klickar du på den orange texten nedan kommer du till en video där du får veta mer om tänket!
Ansatsen och tänkande är inspirerat av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik och erbjuder  ett kreativt sätt i att arbeta med grupper, i handledning, personlig utveckling, som pedagogisk metod och i arbete i organisationer. I huvudsak handlar det om att, genom några enkla instruktioner, skulptera och skapa tredimensionella "bilder" med hjälp av gruppdeltagarna. Utan någon som helst (initialt) verbal information. Vilket gör att seendet fokuseras och fördjupas, inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten” kan utmanas och berikas. 

Rörelsen från den konstaterade bilden/uppfattningen leder under processen alltid till en rikare, mer dynamisk och flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man kanske anat men ännu inte sett? 

Genom att ingen förhandsinformation ges (mer än uppställarens bild)  måste deltagarna fokusera de personliga upplevelser, känslor och aktiviteter som uppstår, samskapas och koordineras i stunden. Söka information inifrån den egna kroppen och i det som sker i systemets rörelser. En process som möjliggör att samtligas kunskaper, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv. En transformation och förflyttning uppstår därmed både hos dem som deltar i bilden och de som observerar.  Allt i ett mycket värdigt, tryggt och förlösande sammanhang med mycket humor!

Alla som deltar blir garanterat mer modiga, "färgstarka"och grundade. Roligt har vi också!
Workshopen innehåller föreläsningar, övningar och arbete med eget material.

Målgrupp; Handledare, konsulter, lärare och professionella som arbetar med
undervisning, grupper och personalutveckling. Samt personer med intresse för kreativa
och gestaltande tekniker och personlig utveckling överlag.
Datum; Preliminärt runt 12-14 maj eller i september.
Lördag; 10:00 -17:00
Söndag; 10:00 -16:00
Kostnad: 5 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.
Deltagarantal: Minimum sex för att workshopen ska bli av.
Plats: Centralt i Stockholm City.

Anmälan: Anmälan via mail till elisabet@lifestaging.se
Mer information: www.lifestaging.se eller 08-33 71 73
Sista anmälningsdag; Hör av er löpande om intresse finns! 

Workshopen kan anordnas på annan plats om intresse finns!

UTVECKLINGSDAGAR I PROFESSIONELLT ARBETE "RIA-RA* "(5 Question approach på engelska)

Två sammanhängande dagar 2023
Kursen/u
tvecklingsdagarna kommer också att erbjudas via zoom (se nedan)!!


Utvecklingsdagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet mål och upplägg i det professionella arbetet. Fokus ligger på att jobba kring uppdragstagande och mål utifrån olika modeller, företrädesvis genom de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Med dessa fem frågor och följdfrågor kan varje mötessammanhang bli meningsfullt och med tydlig målinriktning och ansvarsfördelning. Kursen kommer också att beröra AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för rangordning av uppdrag. Samt ge träning i målformulerande dialog och hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.

Ria-Ra-frågorna;
1) Vilka är här?
2) Har jag här att göra?
3) Vad har jag här att göra?
4) Gör vi rätt saker?
5) När ska vi sluta?

Målgrupp: Alla som vill utveckla effektivare och bättre möten, ett mer värdefullt samarbete med klienter, andra professionella, kunder, uppdragsgivare etc. Passar såväl personal inom offentlig sektor, i näringslivssammanhang, konsultverksamhet mfl. Delta som hel arbetsgrupp eller kom från olika verksamheter. Alternativt från olika arbetsgrupper inom samma verksamhet som samarbetar professionellt i vardagen, eller delta som enskild konsult, chef eller anställd. Kursen passar alla som vill utveckla ett mer professionellt samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Kursen har t.ex. givits som utvecklingsdagar för Socialtjänsten och för Konsulter i olika sammanhang.

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: ännu ej spikade.
Torsdag: 10.00-17:00
Fredag: 09:00- 15:00
Kostnad: 5 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Plats: Stockholm (kan anordnas på annan ort om intresse finns)
Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se  
Information: elisabet@samtal.se eller 08-33 71 73


.............

KURSUPPLÄGG VIA ZOOM

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: ej spikat
Onsdag: 09.00-16:00
Kostnad: 5 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/plats. Kostnad, datum och plats enligt överenskommelse.

*Egen utarbetad modell utifrån forskningsrapporten "Det var inte så märkvärdigt" Elisabet Wollsén 2000.

LEDARSKAP, KOMMUNIKATION OCH ETIK FÖR ST-LÄKARE 

Planeras till hösten 2023

Kursen riktar sig till ST-läkare som önskar uppnå de icke-medicinska delmålen a1, a2 och b1 (SOSFS 2015:8) eller STa4, STa5, STa6 och STb1 (HSLF-FS 2021:8). Även till färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare.

Korta teoripass varvas med praktisk träning i ledarskap, handledning, kommunikation och bemötande av patienter och anhöriga. Allt anpassas till deltagarens kompetensnivå och plats i organisationen. Träningssituationerna sker med personlig handledning. Deltagaren kommer att bli både utmanad och bekräftad.

Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, handledare och föreläsare.
Lärare: Ebba Sivertsson, PhD och leg läkare vid Akademiska sjukhuset 
Plats: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint strax utanför Flen - mitt i Sörmland. 
Villkor: Krav på goda färdigheter i svenska språket (SFI-C). 100% närvaro under samtliga åtta heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.
Anmälan till: till tommy@samtal.se 
Sista anmälningsdag: senast 4 juli 2023.
Ytterligare information: 070-380 76 91, tommy@samtal.se  

EUROPEISKT HANDLEDARNÄTVERK  ANSE 2021- pågående

ANSE  står för "The Association of National Organisations for Supervision and Coaching in Europe". ANSE representerar, upp till dags dato, mer än 8.500 kvalificerade handledare/ supervisors och coacher i 21 europeiska  länder och mer än  80 utbildnings- och tränings institut.

Nätverket har en massa att tillföra för oss handledare och coacher. Jag har till exempel lyssnat på flera kunniga kollegors "Talent Talks" och deltar nu i två kollegiehandledningsgrupper med deltagare från olika länder i Europa. Så kallade Intervision Groups. Själv deltar jag i två sådana: "Art and Therapy Group" och "SMART": Supervision meets art! Via zoom och minst en gång "live" (se mer under sidan storyline). Mycket inspirerande vi och kommer fortsätta med ett par möten/termin i ytterligare tre år! Click here för att se allt fantastiskt ANSE kan erbjuda!


Vill du kunna delta i ANSE´s nätverk och också få tillgång till en massa kul och intressant inom vår egen Handledarförening?  Kolla in och sök medlemskap i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete (där jag själv också ingår i styrelsen)!
http://handledarforeningen.com


HANDLEDNING i FORMATET LIFE STAGING® 

Vill du höra vad handledda som provat lifestaging/uppställningar och andra kreativa handledningsformat tycker?  Klicka på videon nedan!

ATT SKAPA EN HÅLLBAR SAMARBETSPLATS

planeras till hösten 2023

Ledarskapskurs på 2 x 2 heldagar där vi tillsammans bygger en fiktiv arbetsplats som utmärks av samarbete, uppmärksamhet, fungerande feedback-system, motivation, laganda, allvar och glädje, tydliga avtal, konstruktiva oenigheter, personligt ansvar samt gott medarbetarskap och goda ledare.
En hållbar samarbetsplats med tydligt ledarskap, delaktiga och konstruktiva medarbetare ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och nöjda kunder.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan skapa ett eget hållbart ledarskap för en positiv kultur som lever vidare och utvecklas. Du får med dig verktyg som ger dig en ökad förmåga att förstå och hantera utmaningar och problem. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du förstår och reflekterar över den egna ledarrollen och behovet av egen utveckling.

Målgrupp: Ledare inom privat och offentlig verksamhet
Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog
Anmälan och info: Tommy Kvarnlöf 070-380 76 91,

UTBILDNING I KONFLIKTHANTERING

Planeras hösten 2023

Detta är en ledarskapskurs och omfattar två heldagar. Målsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga att handskas med och lösa konflikter på arbetsplatsen – i mötet med medarbetare, mellan medarbetare, mellan grupper och i kollegiala sammanhang. Här ges rikliga möjligheter att reflektera om sig själv som ledare, om relationer till medarbetare, relationer mellan medarbetare och om den egna organisationen. Utbildningen syftar till att hitta hjälpsamma idéer och lösningar på en konkret men även övergripande nivå.

Innehåll: Konfliktteori. Konflikters uppkomst i språk och i tänkande. Konflikter som psykologiska spel.
Hur mellanmänskliga konflikter kan härröras från struktur och innehåll i din organisation, de mål och visioner som förväntas delas av alla i arbetslaget, olika ledarstilar, värderingar, kompetens, människosyn, omstruktureringar, etc.
Det yttre sammanhang som ditt företaget verkar i – kunder/klienter, ortens kultur etc.
Hur polarisering och konflikter uppstår och förändras med arbetslagets utveckling.
Reflektioner över hur ledarskap kan utvecklas och förändras i syfte att minimera destruktiva konflikter. Metoder att dra nytta av oenighet och att förebygga konflikter.
Alternativa metoder att bemöta och bearbeta uppblossande och låsta konflikter.
Mål och strategier för att ge förutsättningar till goda samtal där man uppmärksammar varandra positivt och uppskattar de resurser andra besitter.
Målgrupp: Kursen riktar sig till ledare/chefer i offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Mindre och större organisationer.
Form: Teoriseminarier, övningar och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper. 8 – 10 deltagare.
Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog.
Info: 070-380 76 91, tommy@samtal.se

Kursen kan också beställas som uppdragsutbildning i våra lokaler eller på annan ort. Kontakta oss för olika upplägg och kostnader.

KOM TILLRÄTTA MED DIN TAL-ÄNGSLAN – EN TALARKURS UNDER FEM KVÄLLAR 2023

Vill du hitta lusten, säkerheten och glädjen i att hålla tal?

Under fem onsdagskvällar (totalt 15 timmar) april–maj  pågår en serie träffar på Högklint (Flen) eller annan plats för att komma tillrätta med talängslan. Samtliga i gruppen delar mer eller mindre samma bekymmer. Maximalt antal deltagare är 10.

De flesta känner ett mer eller mindre obehag av att stå på scen eller i andra sammanhang tala inför en mindre eller större grupp människor. Många undviker helt att utsätta sig för sådana situationer.

Samtidigt blir det "personliga varumärket" allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Dessa krav ställs också inom skolan på alla områden och nivåer. Att tala framför TV-kamera eller i radio ska vara naturligt.
Många vill kunna eller förväntas hålla tal i mer privata sammanhang - på bröllop, födelsedagsfest, dop eller vid majbrasan.
Man spänner bågen högt - att vara avspänd och spontan, tala utantill, tydligt och kraftfullt, underhållande och intresseväckande, träffsäkert, originellt, kvittrande eller med stort allvar. Detta är nog det man önskar, men den positiva känslan och flytet vill inte infinna trots att man är fullt medveten om att det är riskfritt, att de som lyssnar är intresserade, vill väl och att man själv kan "ämnet".
Oron brukar stiga både inför och under själva talet. Efteråt recenserar man sig själv och fylls av självkritik för att man svamlat, tappat tråden och missat det viktigaste man hade att säga. "Det här gör jag aldrig om!" Talet som skulle bli så bra – blev till ångest och ett eldprov för självkänslan.
Känner du igen dig i detta? Då är det hög tid att erövra lugnet, modet, säkerheten och glädjen av att hålla tal. Du måste förstås våga pröva något nytt och annorlunda. I den nu aktuella kursen utgår vi ifrån individuella behov och önskemål. Tyngdpunkten är inte att lära sig klassisk retorik (talekonst) även om du kommer att få en hel del tips och råd hur man kan lägga upp ett bra tal som passar dig.

Man lyckas med att bli talare tillsammans med andra och inte i sin ensamhet framför ett dataprogram. Att vi därtill har roligt och ger varandra konstruktiv och positiv kritik gör att du lyckas riktigt bra!
Program:

  • Träffarna inleds med att varje person i gruppen intervjuas om sina resurser, svårigheter och vad man önskar uppnå. På så vis försöker vi hitta den enskilde deltagarens ”säkerhetsnivå" där han/hon känner sig trygg.
  • Kortfattat beskrivs några anledningar till att talängslan kan uppstå. För vissa människor tycks oron vara mer lättväckt när de står inför situationer som för andra kan kännas naturligt. Hur kommer det sig?
  • Därefter går vi igenom ett antal hjälpsamma tips och träningsmoment i att behålla lugnet, hålla koncentrationen uppe, undvika självkritik och förlägga oro "utanför sig själv". Vi gör övningar i att andas rätt, vara avspänd och tänka fritt utan ängslan.
  • Talträningen sker i små-små steg där du behåller känslan av kontroll. Alla övningar sker under lättsamma former. Du får också en hemuppgift om att förbereda en mindre föreläsning eller ett kort tal i något ämne du är kunnig i eller till en person du känner väl. Denna presentation sker med mesta möjliga trygghet och minsta möjliga sociala risk. Successivt kommer det att bli lite tuffare. Om oron växer är det helt ok att backa eller ta timeout. Du får hela tiden ett lugnt, personligt och metodiskt stöd i att kunna gå vidare. Man lär sig av att lyckas, men även av att misslyckas!

Datum: Publiceras Februari 2023: 
Tidpunkt: Kl. 18.00-21.00 (15 min paus). Det serveras kaffe/te, juice, fikabröd/smörgås och frukt.
Anmälan senast 1 mars  och är då bindande. "Först till kvarn" gäller. Skulle antalet anmälda bli färre än sex ställs kursen in och hela kurskostnaden återbetalas.
Ledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog. Han har för kursen lämpliga erfarenheter som behandling av klienter med ångest, panikattacker och fobier. Un­dervisning och storföreläsningar i olika ämnen såsom fobier och ångest­symtom. Skådespelare i ett kringresande teatersällskap under några år.
Kostnad: 3.300 kr + 25% moms. Talträningen kan räknas som sjukvårdsbehandling och är då befriad från moms mot uppvisande av läkarintyg. Avgiften ska vara betald senast 6 mars.    
Ytterligare information: 070-380 76 91, tommy@samtal.se