LIFE STAGING® WORKSHOPS I PESCARA (ITALY) I JULI OCH I RIGA (LETTLAND) I AUGUSTI 2022

IAGP anordnar konferensen i Pescara och ANSE den i Riga.
Klicka på respektive länk för närmare detaljer. Och häng gärna på!

Scrolla ner för att hitta de olika kurserna/erbjudandena!

ZOOM SUPERhandledningsGRUPP HÖSTEN 2022!

 Platser finns kvar i Superhandledlingsgruppen som är relativt "öppen" i meningen att det går att delta från en viss tidpunkt under resterande tillfällen den terminen. Allt beroende på antal deltagare och antal timmar och tillfällen. Vilket görs upp löpande när eventuella nya deltagare ansluter.

I handledningen kan du som deltagare få möjlighet att utforska såväl personliga, privata som professionella dilemman eller/och sådant du bara är nyfiken på, tillsammans med gruppen. Kreativa verktyg som  Online-Life Staging® (uppställningar),  narrativ intervju, ritande, reflekterande team mm. fungerar  också bra online. Om intresse finns kan en "live" superhandledningsgrupp också skapas!
Deltagare förbinder sig delta minst en termin i taget. 

Datum: Fredagar 16/9,  14/10 och ett par gånger till under ht  (10:00-12:00)
Upplägg: Kommer att ske i samarbete med deltagarna.
Kostnad: Just nu utgör varje tillfälle två heltimmar och  kostar  2100 kr/tillfälle + moms/deltagare.
Anmälan: Hör av dig via mail till elisabet@lifestaging.se  för att se om det finns plats och diskutera omfattning och kostnader!

Elisabet Wollsén kommer leda gruppen! Här en länk till hennes tänk och professionella utövande!

* If there is an interest in an English speaking super-supervision/personal developpment group we can arrange that too. More info at www.lifestaging.se


HANDLEDNING OCH ARBETE MED GRUPPER GENOM ISCENSÄTTNING – LIFE STAGING® 2022

workshop i Stockholm (kan anordnas på annan plats om intresse finns)


Inspirerad av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik  (klicka för att se video) erbjuder Life Staging® ett tillägg till dominant kognitiv förståelse och den tagna-för-givna-kunskap som kommit att prägla vissa delar av modern psykologisk praktik och teori idag.
Life Staging® är ett handledningsformat, ett sätt att arbeta med grupper, i personlig utveckling och i arbete med organisationer. Formatet fokuserar seendet och inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten”. Genom att erbjuda en rörelse från den konstaterade bilden/uppfattningen man redan har till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man redan anat men ännu inte sett?

I formatet ges ingen förhandsinformation (mer än uppställarens bild) varför deltagarna måste lita på de personliga, relationella upplevelser och handlingar som uppstår och koordineras i stunden. En transformation som möjliggör att samtligas kunskap, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv. Allt i ett mycket värdigt, tryggt och förlösande sammanhang med mycket seriös humor!
Workshopen innehåller föreläsningar, övningar och arbete med eget material.
 
Målgrupp;
Handledare, konsulter och professionella som arbetar med
grupper och personalutveckling. Samt personer med intresse för kreativa
och gestaltande tekniker och personlig utveckling överlag.

Datum;
22-23/10
Lördag; 10:00 -17:00
Söndag; 10:00 -16:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.
Deltagarantal: Minimum åtta för att workshopen ska bli av.
Plats: Centralt i Stockholm City.
Anmälan: Anmälan via mail till elisabet@lifestaging.se
Mer information: www.lifestaging.se eller 08-33 71 73
Sista anmälningsdag; Hör av er löpande om intresse finns! 

UTVECKLINGSDAGAR I PROFESSIONELLT ARBETE "RIA-RA* "(5 Question approach på engelska)

Två sammanhängande dagar 2022. Kursen/utvecklingsdagarna kommer också att erbjudas via zoom (se nedan)!!
Utvecklingsdagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet mål och upplägg i det professionella arbetet. Fokus ligger på att jobba kring uppdragstagande och mål utifrån olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Med dessa fem frågor och följdfrågor kan varje mötessammanhang bli meningsfullt och med tydlig målinriktning och ansvarsfördelning. Kursen kommer också att beröra AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för rangordning av uppdrag. Samt ge träning i målformulerande dialog och hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.

Ria-Ra-frågorna;
1) Vilka är här?
2) Har jag här att göra?
3) Vad har jag här att göra?
4) Gör vi rätt saker?
5) När ska vi sluta?

Målgrupp: Alla som vill utveckla effektivare och bättre möten, ett mer värdefullt samarbete med klienter, andra professionella, kunder, uppdragsgivare etc. Passar såväl personal inom offentlig sektor, i näringslivssammanhang, konsultverksamhet mfl. Delta som hel arbetsgrupp eller kom från olika verksamheter. Alternativt från olika arbetsgrupper inom samma verksamhet som samarbetar professionellt i vardagen, eller delta som enskild konsult, chef eller anställd. Kursen passar alla som vill utveckla ett mer professionellt samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Kursen har t.ex. givits som utvecklingsdagar för Socialtjänsten och för Konsulter i olika sammanhang.

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: ännu ej spikade
Torsdag: 10.00-17:00
Fredag: 09:00- 15:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Plats: Stockholm (kan anordnas på annan ort om intresse finns)
Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se  
Information: elisabet@samtal.se eller 08-33 71 73
.............
KURSUPPLÄGG VIA ZOOM

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: 28/9 + 26/10
Onsdag: 09.00-16:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/plats. Kostnad, datum och plats enligt överenskommelse.

*Egen utarbetad modell utifrån forskningsrapporten "Det var inte så märkvärdigt" Elisabet Wollsén 2000.


LEDARSKAP, KOMMUNIKATION OCH ETIK FÖR ST-LÄKARE 29 aug - 2 sep 2022

Kursen riktar sig till ST-läkare som önskar uppnå de icke-medicinska delmålen a1, a2 och b1 (SOSFS 2015:8) eller STa4, STa5, STa6 och STb1 (HSLF-FS 2021:8). Även till färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare.

Korta teoripass varvas med praktisk träning i ledarskap, handledning, kommunikation och bemötande av patienter och anhöriga. Allt anpassas till deltagarens kompetensnivå och plats i organisationen. Träningssituationerna sker med personlig handledning. Deltagaren kommer att bli både utmanad och bekräftad.
LIPUS (Läkarnas institut för Professionell Utveckling av Sjukvården) har granskat och godkänt denna kurs (Lipus-nr: 20220013). För fullständig kursbeskrivning se Kursinformation på Lipus.
Kostnad 22.000:- plus moms per deltagare. Kostnaden innefattar teorikompendier, lunch, fm och em fika och frukt.
Datum: 29/8-2/9-22
Kurslängd: 5 dagar 
Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, handledare och föreläsare.
Lärare: Ebba Sivertsson, PhD och leg läkare vid Akademiska sjukhuset 
Plats: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint strax utanför Flen - mitt i Sörmland. 
Deltagarantal: Max 12.
Villkor: Krav på goda färdigheter i svenska språket (SFI-C). 100% närvaro under samtliga åtta heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.
Anmälan till: till tommy@samtal.se 
Sista anmälningsdag: senast 4 juli 2022.
Ytterligare information: 070-380 76 91, tommy@samtal.se  

EUROPEISKT HANDLEDARNÄTVERK  ANSE 2021- pågående

ANSE  står för "The association of national Organisations for Supervision and Coaching in Europe". ANSE representerar, upp till dags dato, mer än 8.500 kvalificerade handledare/ supervisors och coacher i 21 europeiska  länder och mer än  80 utbildnings- och tränings institut.

Nätverket har en massa att tillföra för oss handledare och coacher. Jag har till exempel lyssnat på flera kunniga kollegors "Talent Talks" och deltar nu i två kollegiehandledningsgrupper med deltagare från olika länder i Europa. Så kallade Intervision Groups. En av dessa träffades i en hybridvariant live och  online i Wien förra veckan/helgen. Mycket inspirerande och inte för inte är namnet på gruppen  "ART AND THERAPY"- och kommer fortsätta med ett par möten/termin i ytterligare tre år! Click here för att se allt fantastiskt ANSE kan erbjuda!HANDLEDNING i FORMATET LIFE STAGING® 

Vill du höra vad handledda som provat lifestaging/uppställningar och andra kreativa handledningsformat tycker?  Klicka på videon nedan!

ATT SKAPA EN HÅLLBAR SAMARBETSPLATS, HÖSTEN 2021

Ledarskapskurs på 2 x 2 heldagar där vi tillsammans bygger en fiktiv arbetsplats som utmärks av samarbete, uppmärksamhet, fungerande feedback-system, motivation, laganda, allvar och glädje, tydliga avtal, konstruktiva oenigheter, personligt ansvar samt gott medarbetarskap och goda ledare.
En hållbar samarbetsplats med tydligt ledarskap, delaktiga och konstruktiva medarbetare ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och nöjda kunder.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan skapa ett eget hållbart ledarskap för en positiv kultur som lever vidare och utvecklas. Du får med dig verktyg som ger dig en ökad förmåga att förstå och hantera utmaningar och problem. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du förstår och reflekterar över den egna ledarrollen och behovet av egen utveckling.

Målgrupp: Ledare inom privat och offentlig verksamhet
Kursdagar: Träningsuppgifter mellan tillfällena.
Plats: Talja Högklint, Flen. En timmes tågresa från Stockholm
Kostnad: 12.000 kr + moms. Inkluderar 2 frukostar, 4 luncher, 2 middagar och fika. Ett begränsat antal övernattningsbäddar kan erbjudas. 350 kr/natt + moms. "Först till kvarn" gäller. Kurskostnaden faktureras och ska vara betald senast 5 aug 2019. Skulle kursen inte få tillräckligt med deltagare, återbetalas hela kurskostnaden.
Anmälan: Via mail till tommy@samtal.se senast         . I och med detta datum är anmälan bindande.
Deltagarantal: Maximum 10 deltagare. Minimum 8 deltagare.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog

Anmälan och info: Tommy Kvarnlöf 070-380 76 91,


UTBILDNING I KONFLIKTHANTERING HÖSTEN 2021

Detta är en ledarskapskurs och omfattar två heldagar och ges under hösten 2019. Målsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga att handskas med och lösa konflikter på arbetsplatsen – i mötet med medarbetare, mellan medarbetare, mellan grupper och i kollegiala sammanhang. Här ges rikliga möjligheter att reflektera om sig själv som ledare, om relationer till medarbetare, relationer mellan medarbetare och om den egna organisationen. Utbildningen syftar till att hitta hjälpsamma idéer och lösningar på en konkret men även övergripande nivå.

Innehåll: Konfliktteori. Konflikters uppkomst i språk och i tänkande. Konflikter som psykologiska spel.
Hur mellanmänskliga konflikter kan härröras från struktur och innehåll i din organisation, de mål och visioner som förväntas delas av alla i arbetslaget, olika ledarstilar, värderingar, kompetens, människosyn, omstruktureringar, etc.
Det yttre sammanhang som ditt företaget verkar i – kunder/klienter, ortens kultur etc.
Hur polarisering och konflikter uppstår och förändras med arbetslagets utveckling.
Reflektioner över hur ledarskap kan utvecklas och förändras i syfte att minimera destruktiva konflikter. Metoder att dra nytta av oenighet och att förebygga konflikter.
Alternativa metoder att bemöta och bearbeta uppblossande och låsta konflikter.
Mål och strategier för att ge förutsättningar till goda samtal där man uppmärksammar varandra positivt och uppskattar de resurser andra besitter.
Målgrupp: Kursen riktar sig till ledare/chefer i offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Mindre och större organisationer.
Form: Teoriseminarier, övningar och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper. 8 – 10 deltagare.

Kursdagar:
Plats: Kursen ges i våra lokaler i Flen, Talja Högklint 1. En timmes tågresa från Stockholm.
Anmälan: Anmälan via mail till tommy@samtal.se
Sista anmälningsdag:   I och med detta datum är anmälan bindande.
Kurskostnad: 6.500:- + moms. Lunch och kaffe ingår. Förutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig. Max tio deltagare. Ett begränsat antal övernattningsbäddar kan erbjudas. 350 kr/natt inkl frukost + moms. "Först till kvarn" gäller. Kurskostnaden faktureras och ska vara betald före kursstart. Skulle kursen inte få tillräckligt med deltagare, återbetalas hela kurskostnaden.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog.
Info: 070-380 76 91, 0157-10800, tommy@samtal.se

Kursen kan också beställas som uppdragsutbildning i våra lokaler eller på annan ort. Kontakta oss för olika upplägg och kostnader.


KOM TILLRÄTTA MED DIN TAL-ÄNGSLAN – EN TALARKURS UNDER FEM KVÄLLAR 2021.

Vill du hitta lusten, säkerheten och glädjen i att hålla tal?

Under fem onsdagskvällar (totalt 15 timmar) april–maj 2019 pågår en serie träffar på Högklint för att komma tillrätta med talängslan. Samtliga i gruppen delar mer eller mindre samma bekymmer. Maximalt antal deltagare är 10.

De flesta känner ett mer eller mindre obehag av att stå på scen eller i andra sammanhang tala inför en mindre eller större grupp människor. Många undviker helt att utsätta sig för sådana situationer.

Samtidigt blir det "personliga varumärket" allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Dessa krav ställs också inom skolan på alla områden och nivåer. Att tala framför TV-kamera eller i radio ska vara naturligt.
Många vill kunna eller förväntas hålla tal i mer privata sammanhang - på bröllop, födelsedagsfest, dop eller vid majbrasan.
Man spänner bågen högt - att vara avspänd och spontan, tala utantill, tydligt och kraftfullt, underhållande och intresseväckande, träffsäkert, originellt, kvittrande eller med stort allvar. Detta är nog det man önskar, men den positiva känslan och flytet vill inte infinna trots att man är fullt medveten om att det är riskfritt, att de som lyssnar är intresserade, vill väl och att man själv kan "ämnet".
Oron brukar stiga både inför och under själva talet. Efteråt recenserar man sig själv och fylls av självkritik för att man svamlat, tappat tråden och missat det viktigaste man hade att säga. "Det här gör jag aldrig om!" Talet som skulle bli så bra – blev till ångest och ett eldprov för självkänslan.
Känner du igen dig i detta? Då är det hög tid att erövra lugnet, modet, säkerheten och glädjen av att hålla tal. Du måste förstås våga pröva något nytt och annorlunda. I den nu aktuella kursen utgår vi ifrån individuella behov och önskemål. Tyngdpunkten är inte att lära sig klassisk retorik (talekonst) även om du kommer att få en hel del tips och råd hur man kan lägga upp ett bra tal som passar dig.

Man lyckas med att bli talare tillsammans med andra och inte i sin ensamhet framför ett dataprogram. Att vi därtill har roligt och ger varandra konstruktiv och positiv kritik gör att du lyckas riktigt bra!
Program:

  • Träffarna inleds med att varje person i gruppen intervjuas om sina resurser, svårigheter och vad man önskar uppnå. På så vis försöker vi hitta den enskilde deltagarens ”säkerhetsnivå" där han/hon känner sig trygg.
  • Kortfattat beskrivs några anledningar till att talängslan kan uppstå. För vissa människor tycks oron vara mer lättväckt när de står inför situationer som för andra kan kännas naturligt. Hur kommer det sig?
  • Därefter går vi igenom ett antal hjälpsamma tips och träningsmoment i att behålla lugnet, hålla koncentrationen uppe, undvika självkritik och förlägga oro "utanför sig själv". Vi gör övningar i att andas rätt, vara avspänd och tänka fritt utan ängslan.
  • Talträningen sker i små-små steg där du behåller känslan av kontroll. Alla övningar sker under lättsamma former. Du får också en hemuppgift om att förbereda en mindre föreläsning eller ett kort tal i något ämne du är kunnig i eller till en person du känner väl. Denna presentation sker med mesta möjliga trygghet och minsta möjliga sociala risk. Successivt kommer det att bli lite tuffare. Om oron växer är det helt ok att backa eller ta timeout. Du får hela tiden ett lugnt, personligt och metodiskt stöd i att kunna gå vidare. Man lär sig av att lyckas, men även av att misslyckas!

Datum: Planerad kursstart           och sedan följande onsdagar: 
Tidpunkt: Kl. 18.00-21.00 (15 min paus). Det serveras kaffe/te, juice, fikabröd/smörgås och frukt.

Anmälan senast         och är då bindande. "Först till kvarn" gäller. Skulle antalet anmälda bli färre än sex ställs kursen in och hela kurskostnaden återbetalas.

Plats: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint 1-2, 64291 Flen
Ledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog. Han har för kursen lämpliga erfarenheter som behandling av klienter med ångest, panikattacker och fobier. Un­dervisning och storföreläsningar i olika ämnen såsom fobier och ångest­symtom. Skådespelare i ett kringresande teatersällskap under några år.

Kostnad: 3.300 kr + 25% moms. Talträningen kan räknas som sjukvårdsbehandling och är då befriad från moms mot uppvisande av läkarintyg. Avgiften ska vara betald senast       

Ytterligare information: 070-380 76 91, tommy@samtal.se