YRKESSKICKIGHET OCH KUNSKAP

ps är en förkortning av professionella samtal. Professionell i betydelsen kontinuerlig reflektion kring arbetsinnehåll och yrkesroll, något vi tycker är nödvändigt och viktigt när man finns med och påverkar andra människors liv.

Samtal står för det huvudsakliga redskapet vi använder oss av, vilket inte begränsas enbart till dess konkreta uttryck, utan också avser samtal kring metoder, värderingar och kunskap liksom professionellt arbete i ett vidare sammanhang. Och, förstås det "icke-verbala samtalet".

ps är en förkortning som beskriver hur vi ser på den roll vi vill utgöra i andra människors liv. Tillägget till det som ni själva bidrar med. Tillägget som vi hoppas ska utgöra en skillnad.

Vi som arbetar inom verksamheten har en omfattande erfarenhet och utbildning inom familje-, par- och individuell terapi, utvecklingspsykologi, handledning samt personal- och metodutvecklingsarbete inom psykosocialt arbete. Vi har varit verksamma inom området sedan slutet av 70-talet. Som handledare, utbildare och konsulter har vi, med lite olika inriktning, arbetat i egen regi sedan början av 80-talet. Vi har lokaler i Stockholm och Flen men tar också uppdrag på annan ort.     

Inspirerad av systemiskt, narrativt och konstnärligt tänkande. Med betoning på personliga möten snarare än "gängse" upplägg, metoder/teorier. Som utifrån yrkeserfarenhet och egen forskning utvecklat egna unika format och upplägg. Allt utifrån det samarbete och den delaktighet som är nödvändig för ett fruktbart, vitaliserande, berörande och förändrande möte.

VI ERBJUDER

FAMILJE- OCH PARTERAPI, FÖRÄLDRARÅDGIVNING, PSYKOTERAPI  när livets olika skiftningar gör att du/ni behöver någon att prata med.

 • Bänken höst
 • Bänken vår
 • Bänken vinter
 • Bänken tidig vinter

VÅR FILOSOFI 

Vi vill skapa sammanhang där människor kommer till sin rätt och upplever att de har mer valmöjligheter i sina liv. Vi vill att mötet med oss ska vara vitaliserande, berörande och förändrande.

Människor är födda med olika bakgrund och kultur. Men de grundläggande behoven av kärlek, intimitet, tillhörighet och erkänsla är troligtvis lika hos oss alla, samtidigt som var och en av oss är en unik människa, omöjlig att förutsäga.

Fokus ligger på mötet, på potentialen i det som ska komma, även om historien bakåt är med och skapar vår framtid.

Professionella vet inte alltid bäst. Vi försöker medverka till att vars och ens personliga erfarenheter, intuition och kunskap tillsammans blir mötets största samlade tillgång.

Vår förhoppning är att vi är med och skapar en tillåtande atmosfär som möjliggör att dessa olikheter kan komma fram och brukas som den tillgång de verkligen utgör.
Det vardagliga hantverket är också viktigt enligt vårt sätt att tänka. Att vi är skickliga i vårt yrkesutövande, att vi söker ny kunskap och också gör oss av med det som inte längre fungerar. Att vi gör oss begripliga, med ett enkelt språk som berör och får betydelse för dem vi möter.

Vi träffar enskilda, par, familjer och nätverk.

META-HANDLEDNING,
HANDLEDNING och 
KONSULTATION 

som stöd i din professionella yrkesroll. Enskilt eller i grupp.

 • Formatet; Uppställningar
 • Formatet; Uppställningar
 • Uppställningar
 • Handledning
 • Handledningsformatet; Uppställningar
 • Grupphandledning
 • Handledning
 • Handledning
 • Handledning lifestaging
MÖTET MED OSS
Vi vill vara delaktiga i skapandet av meningsfulla möten mellan människor. Skala av och ta fram det väsentliga i den mångfald som råder och samtidigt tillvarata densamma.

Ömsesidighet är viktigt för oss, att vi tillsammans kommer fram till en målsättning, ett innehåll och en form för vårt samarbete som vi alla känner tilltro till.

Mötesplatser som kurser, konferenser, handledningar och utvecklingsdagar ger nya kontakter, nya tankar, professionella och personliga utmaningar.

Vi är gärna vanvördiga och förhåller oss skeptiska till förklaringar och metoder som lätt "tas för givna" inom fältet, som anses sanna och allenarådande. Mer nyfikna är vi på det som förefaller hjälpsamt och förlösande för dem vi möter och hur vi ska göra dem vi möter nöjda.

Rörelse, i tanken och genom kreativa format, vitaliserar och hjälper oss att upptäcka nya sidor hos oss själva och andra. Att mötas i en prestigelös atmosfär är därför ömsesidigt utvecklande både för oss själva, dem vi samarbetar med och dem de har att stötta.  
Filosofiska resonemang är hjälpsamma då de ger ökad överblick i en komplicerad värld och gör den enklare att greppa. När vi testar våra tankars gränser bygger vi broar mellan olika teorier, specialiteter och yrkesutövare vilket definierar det vi kallar professionell utveckling.

Kvalitén ligger i ett genomtänkt koncept med vacker miljö och personligt omhändertagande och ett innehåll som vilar på en lång utbildning och samlad erfarenhet, praktisk tillämplighet samt till stor del på egen teoribildning.

Vi samarbetar med grupper omfattande allt mellan 2- 17 personer i handledning/ konsultation.

UTBILDNINGAR, WORK-SHOPS, FÖRELÄSNINGAR 
inom psykosocialt arbete. I egen regi eller uppdragsutbildningar.

 • Lifestaging Narrativ konferens Lasi

TANKAR OM FÖRÄNDRING

Gott bemötande är viktigt men inte tillräckligt. Att vårt deltagande ska vara hjälpsamt och leda till förändring tycker vi är rimligt att kräva. Detta handlar både om att förstå vad vi har där att göra*, om vi alls har där att göra, att vi gör rätt saker och att vi avslutar när det är dags.
Vi tror inte att det finns en rätt metod som är bra för alla utan tänker att det finns olika sätt att förhålla sig på som är mer eller mindre hjälpsamma för olika individer, i olika sammanhang.

I vårt arbete försöker vi utforska och utmana de dominanta idéerna som vi själva och dem vi möter omfattar. Hur dessa hindrar eller hjälper oss att nå dit vi önskar.

Hur väl vi (tillsammans) lyckas i våra försök att hitta ett förhållningssätt som passar i det enskilda fallet och samtidigt utgör en tillräcklig skillnad mot tidigare erfarenheter avgör hur förändrande mötet blir.

Kring dessa tankegångar utbildar och föreläser vi.
Vårt kursutbud kan du se här;


VI HÄMTAR INSPIRATION FRÅN


•  systemiskt och narrativt           tänkande
•   objektrelationspsykologi
•   psykodynamiskt tänkande
•   transaktionsanalys
•   lösningsfokuserade metoder
•   levnadsloppsforskning
•   kognitiv psykoterapi
•   filosofiska teorier
•   psykodrama
•   bildterapi
•   egen och andras livserfarenhet

* Teorierna om förändring utgår från egen forskning och finns att läsa om i rapporten ”Det var inte så märkvärdigt”, Elisabet Wollsén Kvarnlöf, år 2000.